WebControl 2.0

SafeKid, LLC © 2013, wszelkie prawa zastrzeżone.

WebControl jest programem służącym do kontroli dostępu, do zasobów Internetu. Jego zadaniem jest aktywna kontrola przeglądanych stron internetowych oraz blokowanie dostępu do tych stron, które zgodnie z ustalonymi regułami, nie powinny być wyświetlone.

UWAGA!
Pobierając, kopiując, uzyskując dostęp, instalując lub poprzez inne użycie Oprogramowania, użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszej umowy. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na wszystkie poniższe warunki, nie należy pobierać, kopiować ani instalować Oprogramowania lub należy zaprzestać jego używania oraz usunąć go i wszystkie towarzyszące mu pliki ze swoich nośników danych.

1. Definicja – „Oprogramowanie” oznacza oprogramowanie WebControl w wersji 2.0 oraz jego aktualizacje dostarczane przez firmę SafeKid, LLC.

2. Licencja na okres próbny – Pobrane Oprogramowanie można używać bezpłatnie przez trzydzieści dni od momentu instalacji (okres ten zwany jest dalej „Okresem próbnym”). W Okresie próbnym udziela się użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej licencji na używanie Oprogramowania do celów testowych i wyłącznie do użytku własnego. W Okresie próbnym dostępna jest pomoc techniczna.

3. Licencja po okresie próbnym – Niniejsze Oprogramowanie jest udostępniane w ramach licencji, a nie sprzedawane. W Okresie próbnym użytkownik może wnieść opłatę licencyjną, aby korzystać z Oprogramowania po upływie tego okresu. Po wniesieniu opłaty licencyjnej użytkownik otrzymuje numer rejestracyjny (Klucz licencyjny) i udziela mu się ograniczonej, niewyłącznej licencji na używanie Oprogramowania na jednym komputerze w dowolnym czasie. Jeśli opłata licencyjna nie zostanie wniesiona przed upływem Okresu próbnego, obecna Licencja natychmiast przestaje obowiązywać, a użytkownik traci prawo do Oprogramowania.

4. Ograniczenia – W żadnych okolicznościach użytkownik nie ma prawa do przekazywania ani udostępniania Klucza licencyjnego jakiejkolwiek stronie trzeciej. Użytkownik zobowiązuje się podjąć konieczne kroki w celu ochrony Klucza licencyjnego przed nieupoważnionym użyciem. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie (przez firmę SafeKid, LLC) ze środków technicznych w celu sprawdzenia, czy Oprogramowanie jest używane zgodnie z warunkami niniejszej Umowy licencyjnej. Po ujawnieniu wielokrotnego użycia Klucza licencyjnego firma SafeKid, LLC ma prawo dochodzić odszkodowania za poniesione straty i uniemożliwić użytkownikowi używanie Oprogramowania bez wypłacenia jakiejkolwiek rekompensaty. Użytkownik nie ma prawa wykonywać dodatkowych kopii Oprogramowania ani ich rozpowszechniać. Użytkownik nie ma prawa do dekompilacji, deassemblacji, przetwarzania wstecznego i innego przetwarzania Oprogramowania i/lub kodów źródłowych w celu odtworzenia algorytmu lub do postaci czytelnej dla innych osób. Użytkownik nie ma prawa modyfikować, przystosowywać i tłumaczyć Oprogramowania i jego części oraz tworzyć dzieł pochodnych opartych na Oprogramowaniu. Użytkownik nie ma prawa emulować, klonować, sprzedawać, wypożyczać, wynajmować, udzielać podlicencji, przenosić, odsprzedawać w celu odniesienia korzyści materialnej lub rozpowszechniać w inny sposób Oprogramowania ani dowolnej jego części. Każdy powyżej opisany przypadek nieautoryzowanego użycia spowoduje natychmiastowe cofnięcie licencji i może skończyć się wejściem na drogę sądową.

5. Prawa własności i własności intelektualnej – Na podstawie niniejszej Umowy użytkownikowi udzielane są ograniczone prawa do korzystania z Oprogramowania. Firma SafeKid, LLC zachowuje wszelkie prawa, tytuły i upoważnienia do Oprogramowania i jego kopii, łącznie z prawami autorskimi, patentami, prawem do zachowania tajemnicy handlowej, znakami towarowymi i innymi prawami własności intelektualnej. Wszelkie prawa, które nie zostały określone bezpośrednio w niniejszej Umowie są zastrzeżone przez SafeKid, LLC Struktura, budowa i kod Oprogramowania są cennymi tajemnicami handlowymi i stanowią informacje poufne prawnie chronione. Wszelkie inne prawa, o których licencja nie wspomina, należą do SafeKid, LLC

6. Pomoc techniczna, aktualizacja – Pomoc techniczna jest świadczona za pomocą poczty elektronicznej pod adresem info@WebControl.pl

7. Ograniczenie odpowiedzialności – W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, firma SafeKid, LLC w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkownika w wyniku korzystania z Oprogramowania. SafeKid, LLC nie ponosi odpowiedzialności za dobór blokowanych stron w danej kategorii. Firma SafeKid, LLC nie odpowiada za jakiekolwiek utracone zyski, korzyści lub dane, ani jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wtórne szkody związane z użytkowaniem Oprogramowania. Nie udziela się na niego żadnej gwarancji. Każdy używa go na własne ryzyko.

Firma SafeKid, LLC zastrzega sobie prawo do korekty i zmian w programie w dowolnym czasie i bez obowiązku powiadamiania o wprowadzonych zmianach.